ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות ניתן ע”י מספר גופים שונים וכדאי לדעת מהו היקף הכיסוי שכל גוף מספק בכדי להימנע מכפל ביטוחי.

מה מכסה ביטוח תאונות אישיות פרטי ע”י חברות הביטוח וכיצד מחשבים את גמול הביטוח במקרה של אירוע ביטוחי.

כיסוי תאונות אישיות באמצעות המוסד לביטוח לאומי

על-פי חוק הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי מבטיח פיצוי לתושב ישראל שנפצע בתאונה עד כדי איבוד כושר התפקוד, עקב חבלה פיסית פתאומית שנתרחשה על-ידי גורם חיצוני.
הזכאות לפיצוי מותנית בכך שהנפגע לא ביצע עבודה כלשהי בעת קרות התאונה.
הפיצוי מוענק לנפגע בהינתן שעבר את גיל 18 והוא אינו מקבל פיצוי מגוף אחר כלשהו בגין אובדן כושר עבודה.
הפיצוי אינה ניתן לנפגע במידה שהוא משרת בצבא הישראלי, שוהה במוסד סיעודי או יושב בכלא.
תקופת פיצוי זו מוגבלת בזמן, ולפעמים קיימת תקופה של המתנה.
בנוסף, גובה הפיצוי משתנה על-פי סוג המבוטח (עצמאי, שכיר וכד’). החוק מכסה תאונות שהתרחשו בחו”ל או בארץ.
תושב ישראל שנפגע בחוץ לארץ יקבל פיצוי כבר מיום חזרתו לישראל.
בהתאם לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי, נפגע זכאי לקבלת טיפול רפואי מקופת חולים, ללא קשר לפיצוי הכספי שמשולם על-ידי ביטוח לאומי.

ביטוח תאונות אישיות באמצעות חברות הביטוח

במסגרת ביטוח תאונות אישיות, מוענק פיצוי במקרים של תאונה שגרמה למוות, נכות תמידית או נזקים אחרי שנגרמו בשל תאונה.
ישנו מגוון של אפשרויות לרכישת הכיסוי, כגון נספח לפוליסת ביטוח חיים, ביטוח דירה או פוליסה עצמאית לכיסוי עבור כיסוי תאונות אישיות.

הפוליסה – מה מכסה

פוליסת תאונות אישיות מעניקה פיצוי במקרה פגיעה שנתרחשה עקב תאונה.
מהי תאונה: אירוע בלתי צפוי שנגרם בידי אמצעי פיסי, והביא באופן ישיר לפגיעה גופנית אצל המבוטח.

כיסוי ביטוחי במקרי מוות

רוב הפוליסות כוללות פיצוי למקרה מוות, נכות קבוע (מלאה או חלקית) שנגרמו עקב תאונה, שנתרחשה בכל מקום ברחבי העולם, מלבד מדינות אויב.
במקרה של מות המבוטח, מעבירה חברת הביטוח למוטבים הרשומים בפוליסה, או ליורשים החוקיים, פיצוי חד פעמי בגובה סכום הביטוח שהמבוטח רכש.
חלק מהפוליסות כוללות התניה של מתן הפיצוי במות המבוטח עד 10 או 12 חודשים מקרות התאונה.

 

מאמרים נוספים:

כיסוי ביטוחי במקרי נכות

במקרה של נכות לצמיתות, חלקית או מלאה, מקבלה המבוטח פיצוי על-פי שיעור הנכות שנקבע עבורו, כפי המוגדר בתנאי הפוליסה.
בחלק מהפוליסות מוגדר הפיצוי כך שיינתן אם הנכות נקבעה תוך 12 חודש מקרות התאונה.
שיעורי נכות וסכומי ביטוח עשויים להשתנות מפוליסה אחת לחברתה והאם נקבעים עבור המבוטח בהתאם לפגישה.

גם במנגנון הקובע את גובה הפיצוי צפויים להיות הבדלים בין הפוליסות:
בסוג אחד של פוליסות, מפורטות הנכויות על-פי סוג הפגיעה, כאשר עבור כל סוג של פגיעה נקבעו אחוזי פיצוי שנגזרים מסכום הביטוח.

פוליסות אלו מגדירות שיעור נכות בעקבות התאונה על-פי קביעת רופא מוסמך.
בסוג אחר של פוליסות, מותאם שיעור הנכות לסוג הפגיעה, בהתאם לטבלת נכונות של המוסד לביטוח לאומי, ועל-פי התקנות שלו.

פוליסות אלו מגדירות שיעור נכות עקב תאונה, על-פי קביעת רופא מוסמך ומבחנים לקביעת דרגת נכות בתקנות.

במקרים שבהם אין הפגיעה מפורטת בתקנות ביטוח לאומי, שיעור הנכות נקבע על-ידי רופא מוסמך, בהתאם לפגיעות דומות המפורטות בתקנון.
כדאי להבין שהפיצוי מוענק בהתאם לתנאי הפוליסה ובלתי תלוי בפיצוי המוענק על-ידי המוסד לביטוח לאומי; לפיכך, קיימים לעתים הבדלים בין שיעור הפיצוי הניתן מכל אחד מהגורמים.
תהליך קביעת נכות עלול להיות ממושך למדי, ועל כן רצוי לשים לב למועד שממנו והלאה מתחילה להימנות תקופת התיישנות.
תקופה זו הינה המועד האחרון עד אליו אפשרי להגיש לחברת ביטוח תביעה לתשלום פיצויים, וחל בסופם של שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

כיסוי עבור נזקים נוספים

ישנן פוליסות המעניקות פיצוי עבור הנזקים שלהלן, שהתרחשו עקב תאונה:

אובדן כושר עבודה או אובדן תפקוד זמני

ישנן פוליסות שנותנות גמלת פיצוי יומיומית, בהינתן שהפגיעה בכושר העבודה או התפקוד עולה על 25% ואחרי תקופת המתנה כפי המוגדר בפוליסה.
התקופה המרבית לתשלום לרוב נעה בין שנתיים לשלוש שנים עבור מבוטחים שהתרחש מקרה הביטוח גילם נמוך מ-65 ובין שנה עבור אלו שחצו את גיל 65.

פיצוי עבור שברים וכוויות עקב תאונה

הוצאות רפואיות להן המבוטח נזקק עקב מקרה ביטוח, למשל פיזיותרפיה, פינוי באמבולנס ממקום האירוע ומימון אחות פרטית בזמן אשפוז.

פיצוי חד פעמי למצב סיעודי שנתרחש עקב תאונה

בדרך כלל המבוטח לא יקבל קצבה חודשית, אלא פיצוי חד-פעמי. לפעמים הפיצוי יינתן אחרי תקופת המתנה ארוכה למדי.
שימו לכך הפיצוי המדובר הוא בסכום נמוך יחסית, אך ישנן פוליסות ספציפיות עבור ביטוח סיעודי, שמעניקות כיסוי יותר רחב למצבים סיעודיים.

פיצוי יומי עקב אשפוז בבית חולים

תקופת ביטוח

ישנן פוליסות עם תקופת ביטוח ארוכה, אך לא עד קץ החיים.
למשל, חלק מהפוליסות כוללות תקופת ביטוח המסתיימת בגיל מסוים, בדרך כלל בגילאי 65 ומעלה.
פוליסות אחרות כוללות תקופת ביטוח המוגדרת לשנה, כאשר בכל שנה יש לחדש את הפוליסה, בהסכמת המבוטח.

תקופת המתנה / השתתפות עצמית

בכיסויי הפוליסה המרכזיים למקרים של מות המבוטח או נכות תמידית, לרוב אין השתתפות עצמית או תקופת המתנה. לעומת זאת, הכיסויים הנוספים כוללים לפעמים תקופת המתנה.

תנאים מיוחדים וחריגים

מרבית הפוליסות לא כוללות כיסוי לפגיעה שנתרחשה עקב נהיגה ברכב ממונע דו-גלגלי, טרקטורון, מלחמה, ספורט אתגרי ופעולות טרור או חבלה.
ישנן פוליסות שתמורת פרמיה נוספת מרחיבות את הכיסוי הביטוחי גם למקרים כאלה.

ביטוח כיסוי תאונות אישיות של תלמידים

חוק חינוך חובה קובע שיש לבטח בביטוח זה כל זכאי לחינוך חינם.

ביטוח זה ניתן על-ידי רשות החינוך המקומית בתחומה התלמיד לומד.

במקרה של מוסד חינוך בלתי רשמי, הרי שחובת רכישת הביטוח היא של בעל המוסד או רשות החינוך המקומית.

רוב הרשויות המקומיות נמצאת בתקשורת עם חברת ביטוח הנבחרת במכרז של מרכז השלטון המקומי, כאשר התנאים המוצעים על-ידי חברות הביטוח נקבעים על-פי חוזר של מנכ”ל משרד החינוך.
ביטוח תאונות אישיות עבור תלמידים תקף כל ימות השנה ובכל שעות היממה, כולל חופשות ושבתות.

הביטוח חל בכל אזור ומקום בו התלמיד נמצא, בין אם התאונה קשורה בפעילות של המוסד החינוכי בו הוא לומד ובין אם לא.

הביטוח משולם על-ידי ההורים כחלק מתשלומיהם לרשות המקומית.

חברת הביטוח מספקת למבוטחים עותק מפוליסה הביטוח, בליווי טופס גילוי נאות.
חוזר מטעם מנכ”ל משרד החינוך קובע את היקף הכיסוי הדרוש בפוליסות מעין אלו.

שיתוף פעולה עם גופים מובילים בתחום ביטוח תאונות אישיות

תן לי פועלת בשיתוף פעולה עם גופי ביטוח בריאות מהמובילים במדינה, אנו מציעים חיבור מהיר ויעיל בין אנשים המעוניינים בכיסוי ביטוחי עבור תאונות אישיות שמתאים לצרכים שלהם לבין חברות הביטוח המובילות בתחום ביטוחי הבריאות השונים (ראו רפורמה).
אם אתה שוקל לרכוש ביטוח תאונות אישיות כדאי שתפנה אלינו בכדי שנוכל לסייע לך בבחירת ביטוח תאונות אישיות שמתאים למאפיינים הייחודיים שלך.
הכנס פרטים כאן באתר ותקבל מספר הצעות לכיסוי ביטוחי מתאים.
הליך שיחסוך לך זמן וכסף!

תוכן עניינים

ביטוח מבנה

ביטוח מבנה

ביטוח מבנה – מתוך מבחר אפשרויות של פוליסות ביטוח דירה המוצעות כיום, הרי שפוליסת ביטוח מבנה היא כנראה הפוליסה החשובה ביותר, זוהי פוליסת חובה עבור

להמשך הודעת ווטסאפ מלאו פרטים!

קבל שיחת ייעוץ חינם!

מלא/י את הטופס מטה, וניצור איתך קשר בהקדם.